1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten tussen GuitarFX en afnemer en alle producten, aanbiedingen, offertes en facturen van GuitarFX.
2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk met GuitarFX worden overeengekomen en hebben enkel betrekking op de desbetreffende overeenkomst.

2. Bestellingen en overeenkomsten

1. De afnemer is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van verstrekte gegevens betreffende de bestelling. GuitarFX behoudt zich het recht ervan uit te gaan dat door afnemer verstrekte gegevens juist zijn.
2. GuitarFX behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren al dan niet uit te voeren.
3. Indien acceptatie van een bestelling om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal GuitarFX in overleg met de afnemer naar een oplossing zoeken.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden alle producten geleverd zonder toebehoren, kabels, voedingen, documentatie, origineel verpakkingsmateriaal, hoe ook genaamd.
5. GuitarFX kan de veiligheid van internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens verzonden tussen GuitarFX en de afnemer niet garanderen en kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

3. Prijzen

1. Alle prijzen zijn in Euro (€), inclusief BTW en exclusief verzendkosten en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat.
2. GuitarFX behoudt zich het recht prijzen en voorwaarden te wijzigen zolang geen overeenkomst tot stand is gekomen.
3. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn. Eerder verleende kortingen binden GuitarFX op geen enkele manier aan een latere overeenkomst.
4. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijzen, die niet in een offerte of overeenkomst zijn vermeld.

4. Betaling

1. Betaling geschiedt per overschrijving of online bankieren (zoals IDEAL, Bancontact of PayPal).
2. Bestellingen worden pas in behandeling genomen nadat de betaling is ontvangen.
3. De afnemer dient het totale factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.
4. GuitarFX behoudt zich het recht bestellingen te annuleren wanneer de afnemer verzuimt binnen de daarvoor gestelde periode te betalen.
5. GuitarFX behoudt zich het recht om een incassotraject op te starten en de afnemer met de bijkomende kosten worden toegevoegd aan de claim, bijvoorbeeld wanneer de betalingsverplichting niet wordt nagekomen en de verwerking van de order reeds heeft plaatsgevonden.

5. Levering

1. Levering geschiedt met PostNL of Kiala tenzij anders vermeld.
2. Wanneer de levering incompleet, beschadigd of onjuist is dient de afnemer binnen 14 dagen na ontvangst hier schriftelijk melding van te doen bij GuitarFX. Bij gebreke hiervan behoudt GuitarFX het recht klachten niet meer in behandeling te nemen en wordt geacht dat de afnemer de levering heeft goedgekeurd.
3. De afnemer is verplicht geleverde producten te controleren alvorens deze in gebruik te nemen.

6. Levertermijn

1. Levertermijnen zijn bij benadering en niet bindend voor GuitarFX.
2. Het overschrijden van de levertermijn betekent dan ook niet dat GuitarFX op enige manier aansprakelijk gesteld kan worden gehouden.
3. Levertermijn gaat in na ontvangst van de betaling.
4. Bij het overschrijden van de levertermijn met meer dan 30 dagen is de afnemer gerechtigd de bestelling te annuleren.
5. De langste levertermijn van een product in een levering bepaalt de levertermijn van de levering.

7. Eigendomsvoorbehoud

1. Producten blijven eigendom van GuitarFX, totdat aan alle (betalings) verplichtingen is voldaan.

8. Inkoop

1. Aangeboden producten dienen overeen te komen met de opgegeven conditie en eventuele gebreken dienen vooraf aangegeven te zijn.
2. GuitarFX behoudt zich het recht bij incorrecte productbeschrijvingen een aangepast bedrag dan voorheen overeengekomen uit te betalen. Indien de verkopende partij niet akkoord gaat, gaan de producten retour afzender en komen de verzendkosten voor rekening van deze partij.
3. Verzending naar GuitarFX geschiedt op risico van de verkopende partij. GuitarFX is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel verlies of schade van de aangeboden producten.

9. Retour

1. De afnemer heeft het recht producten binnen 14 werkdagen na ontvangst te retourneren.
2. Een retourzending dient van te voren gemeld te worden bij GuitarFX.
3. Producten mogen uit de verpakking worden gehaald, maar dienen ongebruikt en compleet te worden geretourneerd.
4. Bij retourzending worden de producten voor kosten en risico van de afnemer teruggezonden.
5. In ontvangst name van retourzendingen betekent niet dat GuitarFX de retournering accepteert.
6. Een retourzending dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport.
7. Bij een retournering zal het oorspronkelijke bedrag van het betreffende product zoals vermeld op de factuur worden gecrediteerd, tenzij het product niet aan de retourvoorwaarden voldoet.
8. De kosten voor retourzending zijn voor de afnemer.

10. Garantie

1. GuitarFX garandeert de kwaliteit van producten tot drie maanden na aflevering.
2. De afnemer dient schriftelijk melding te maken van het defect alvorens een beroep te doen op de garantie.
3. De afnemer draagt de kosten en het risico van het terugsturen van het product.
4. Een kopie van de factuur dient als garantiebewijs.
5. Deze garantie geldt niet indien:

  • a. Het product tijdens terugzending niet voldoende is beschermd tegen transportschade.
  • b. Wijzigingen aan het product door de afnemer zijn aangebracht.
  • c. Sprake is van gebreken die zijn ontstaan door onjuist of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, te beoordelen door GuitarFX.
  • d. Het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid, te beoordelen door GuitarFX.
  • e. Sprake is van een van buiten komend onheil zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, enz.

6. De volgende zaken zijn uitgesloten van garantie:

  • a. Krakende potentiometers
  • b. Defecte schakelaars

11. Aansprakelijkheid

1. GuitarFX is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in catalogi, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
2. Voor het overige blijft de aansprakelijkheid van GuitarFX te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Versie 1.2, datum: 12 mei 2020, Nijmegen

Product toegevoegd aan verlanglijst
Product aan vergelijking toegevoegd

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.